Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT I984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

Notice ID: NP4358404

Notice effective from
6th March 2019 to 5th April 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A)(FEL Y'l DIWYGIWYD) B4236 - CAERLEON ROAD,
LLANFRECHFA GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2019
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer eu pwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel /i diwygiwyd) yn bwriadu i gwneud Gorchymyn, llai na saith niwrnod ar 6l dyddiad yr Hysbysiad hwn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag mynd ar hyd rhan o Caerleon Road o'r gyffordd gydag Edgehill i'r gyffordd gyda Church Road, Llanfrechfa.
LLWYBR 1
Y B4236 Caerleon Road, Llanfrechfa, yr A4042 Cefnffordd Casnewydd - Amwythig i'r de.

Y B4596 Caerleon Road, Caerleon, High Street, Caerleon, Station Road, Caerleon, Ponthir Road, Ponthir a'r B4236 Caerleon Road, Llanfrechfa.

LLWYBR 2
Y B4236 Caerleon Road, Llanfrechfa, Ponthir Road, Ponthir, Station Road, Caerleon, Mill Street, Caerleon, y B4596 Caerleon Road, Caerleon. Yr A4042 Cefnffordd Casnewydd - Amwythig i'r gogledd a'r B4236 Caerleon Road, Llanfrechfa.

Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn gweithredu o:
? 22:00 o'rgloch dydd Sadwrn 9fed Mawrth - 06:00 o'rgloch dydd Sul I0fed Mawrth 2019

? 22:00 o'r gloch dydd Sul I0fed Mawrth - 06:00 o'r

gloch dydd Llun IIeg Mawrth 20I9
Ac unrhyw ddyddiau eraill a dybir yn angenrheidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na I8 mis.
Dyddiad: 6ed Mawrth 2019
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-PWl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT
I984
SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
B4236 - CAERLEON ROAD,
LLANFRECHFA
TEMPORARY PROHIBITION OF
TRAFFIC ORDER 20I9
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act I984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Caerleon Road from its junction with Edgehill to its junction with Church Road, Llanfrechfa.
ROUTE I
The B4236 Caerleon Road, Llanfrechfa, the A4042 Newport - Shrewsbury Trunk Road Southbound.
The B4596 Caerleon Road, Caerleon, High Street, Caerleon, Station Road, Caerleon, Ponthir Road, Ponthir and the B4236 Caerleon Road, Llanfrechfa.
ROUTE 2
The B4236 Caerleon Road, Llanfrechfa, Ponthir Road, Ponthir, Station Road, Caerleon, Mill Street, Caerleon, the B4596 Caerleon Road, Caerleon. The A4042 Newport-ShrewsburyTrunk Road Northbound, and the B4236 Caerleon Road, Llanfrechfa.
The Order will operate from:
? 22:00hrs Saturday 9th March - 06:00hrs Sunday

I0th March 20I9
? 22:00hrs Sunday 10th March - 06:00hrs Monday

IIth March 20I9
And any other days deemed necessary within a period not exceeding I8 months.
Dated: 6th March 2019
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NP4358404.pdf Download

Powys County Council

County Hall , Spa Road East , Llandrindod Wells , Powys , LD1 5LG

http://www.powys.gov.uk 0845 602 7030

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices